Samarbejdsaftale

Repræsenterer du en klub/forening som gerne vil oprettes på LokalTelefonen, så kan du her læse samarbejdsbetingelserne. Der er ingen risiko for klubben/foreningen forbundet med samarbejdet. Aftalens formål er udelukkende at sikre så mange støttekroner som muligt til klubben/foreningen gennem enkle retningslinjer for samarbejdet.


1. Klubben/foreningens forpligtelser

 1. 1.1. Klubben/foreningen skal aktivt markedsføre LokalTelefonen og produkterne til klubben/foreningens medlemmer samt i lokalområdet. Klubben/foreningen skal bruge LokalTelefonens aktuelle markedsføringsmaterialer.
 2. 1.2. Med mindre aftales, skal klubben/foreningen som minimum en gang om måneden udbrede samarbejdet med LokalTelefonen, over for medlemmer, samarbejdspartnere og andre med tilknytning til klubben/foreningen. Det er frit for hvordan klubben/foreningen formidler samarbejdet, om det er via sociale medier, nyhedsbrev, sms, klubblad, kampprogram, sms, uddeling af flyer etc.
 3. 1.3. Klubben/foreningen skal sikre opdaterede informationer/data angående klubben/foreningen, herunder kontonumre. Opdateringer/vedligehold skal sendes via mail til kontakt@lokaltelefonen.dk
 4. 1.4. Klubber/foreninger med momspligt forpligter sig til at afregne moms af de fra LokalTelefonen betalte beløb over for Skat. Sker der ændringer i klubben/foreningens momsforhold, skal LokalTelefonen have besked. Ydermere skal klubben/foreningen selv kontrollere og sikre overensstemmelse mellem de af LokalTelefonen fremsendte opgørelser og kontoopgørelser fra de af klubben/foreningen angivne konti.

2. LokalTelefonens forpligtelser

 1. 2.1. LokalTelefonen skal levere de markedsførte produkter og alle serviceydelser forbundet hermed.
 2. 2.2. Hvert kvartal leverer LokalTelefonen en opgørelse til klubben/foreningen hvoraf antal abonnenter, nye abonnenter i perioden, samlet omsætning og støttebetaling til klubben/foreningen fremgår. Denne fil mailes til kontaktpersonens e-mailadresse i klubben/foreningen. Filen udsendes den første uge i januar, april, juli og oktober og dækker det foregående kvartal.
 3. 2.3. LokalTelefonen skal sikre, at produkter- og tilbud overholder alle lovgivningsmæssige krav.

3. Betalinger

 1. 3.1. LokalTelefonen betaler til klubben/foreningens konto 10% af klubben/foreningens abonnenters omsætning (ekskl. moms og abonnenters køb af tredjeparts ydelser via mobilen). Betalingen tilfalder klubben/foreningen den første uge i januar, april, juli og oktober og dækker det foregående kvartal.
 2. 3.2. Opsiger kunden sit abonnement hos LokalTelefonen, bortfalder støtten til kundens valg af klub/forening, med udgangen af måneden forud for opsigelsen.

4. Rettigheder

 1. 4.1. LokalTelefonen har alle materielle- og immaterielle rettigheder til Varemærkerne, produkterne og al goodwill forbundet hermed.
 2. 4.2. LokalTelefonen har den fulde forpligtigelse i forhold til abonnenterne og fulde ejerskab hertil.
 3. 4.3. Klubben/foreningen har en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, genkaldelig ret til at bruge varemærkerne i forbindelse med markedsføring i det lokale område.
 4. 4.4. Klubben/foreningen må ikke overdrage rettigheder eller forpligtelser efter denne aftale til tredjepart uden LokalTelefonens forudgående skriftlige samtykke. LokalTelefonen kan frit overdrage rettigheder eller forpligtelser efter denne aftale til tredjepart uden klubben/foreningens samtykke.
 5. 4.5. Klubben/foreningen må ikke i denne aftales periode indgå aftaler med udbydere af ydelser der konkurrerer med LokalTelefonens ydelser. I så fald frafalder støtten fra klubben/foreningens abonnenter.
 6. 4.6. LokalTelefonen forbeholder sig retten til at afvise anmodninger fra klubber/foreninger om registrering i LokalTelefonen.
 7. 4.7. LokalTelefonen forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at suspendere eller helt fjerne en forening på lokaltelefonen.dk såfremt foreningens aktiviteter eller virke efter LokalTelefonens vurdering strider mod lovgivningen eller almindelig moral. Herefter følges pkt. 5.3.
 8. 4.8. LokalTelefonen forbeholder sig retten til at ændre i aftalevilkårene under 3 måneders forudgående varsel til klubben/foreningen. I så fald står det foreningen frit at opsige samarbejdsaftalen.

5. Varighed

 1. 5.1. Aftalen træder i kraft, når LokalTelefonen, fremsender en bekræftelsesmail til klubben/foreningen på baggrund af klubben/foreningens udfyldte data på www.lokaltelefonen.dk.
 2. 5.2. Aftalen er uopsigelig i 36 måneder efter ikrafttræden og kan herefter opsiges af en part uanset årsag med 3 måneders skriftligt varsel til den anden part. Såfremt Klubben/foreningen opsiger aftalen står det LokalTelefonen frit at flytte abonnentstøtten til en anden klub/forening i LokalTelefonen.
 3. 5.3. Aftalen kan opsiges med omgående virkning ved skriftlig meddelelse til den anden part, hvis den anden part undlader at afhjælpe en væsentlig misligholdelse af denne aftale senest 14 dage efter at have modtaget meddelelse om misligholdelsen. I så fald står det LokalTelefonen frit at flytte abonnentstøtten til en anden klub/forening i LokalTelefonen.